Exciting news. As of Monday 26th April we have reopened for Fishing and Watersports activities – all of which are bookable via the “Book Now” button on this page!

Our Grab and Go Takeaway service is also open and we are delighted to be able to offer outdoor seating as well

 

Newyddion cyffrous. O ddydd Llun, 26 Ebrill mae Pysgota a Chwaraeon Dŵr ar gael eto – gallwch bwcio'r rhain nawr trwy wasgu'r botwm "Bwcio Nawr" ar y dudalen hon!

Mae ein Caffi Coffi Cyflym ar agor am wasanaeth cludo allan ac mae seddi ar gael yn yr awyr agored hefyd

PYSGOTA

Lleolir Cronfa Ddŵr Llandegfedd, sy'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ym mhrydferthwch bryniau de-ddwyrain Cymru. Mae cronfa ddŵr Llandegfedd yn cael ei stocio'n dda ac mae modd pysgota am frithyll seilthliw a brithyll brown o'r lan ac o gychod. Mae'n lleoliad poblogaidd i gynnal cystadlaethau pysgota hefydMae'r gronfa yn caniatáu ar gyfer amrywiaeth o ddulliau o bysgota â phlu, o bysgota agored ag abwyd i lech-bysgota mwy ymestynnol â nymffau ac abwyd sych

Mae'r gronfa'n stocio sawl gwahanol fath o bysgod - brithyll seithliw a nifer fechan o frithyll brown gwyllt, a nifer fawr o bysgod bras, gan gynnwys merfogiaid, gwrachennod, brwyniaid, llysywod a phenhwyaid. Mae'r Cronfa Llandegfedd yn adnabyddus am ei dalfeydd penhwyaid mawr ac mae hi'n dal i ddal y record am ddalfa Penhwyad mwyaf Prydain, sef 46 pwys 13 owns!

Pryfed/Dulliau

Mae'r rhain yn dibynnu ar y tymor a'r tywydd. Mae'r tymor cynnar fel rheol yn gofyn am bysgota â llinellau sy'n suddo'n gyflym â phlymiau byr a Boobies neu abwyd, neu i'r pysgotwyr traddodiadol, gall llinell arnofiol â phlwm hir a nymff ar bwysau fachu llawn cymaint. Y mathau mwyaf llwyddiannus o blu yn y tymor cynnar yw mursennod, Montana, Viva, Cats Whisker amrywiaeth o Boobies a Blobs, Hares Ear, Pheasant Tail a byswyrMae'r rhain yn cael eu pysgota hefyd trwy gydol y tymor ar amrywiol ddyfnderoedd, ond wrth i'r dŵr gynhesu a'r pryfed gynyddu, mae llawer o bysgotwyr yn troi at linellau canolradd ac arnofiol â thimau o nymffau neu bryfed sych er mwyn targedu'r pysgod sy'n codi. Mae'r Hoppers a'r daddies fel arfer yn farwol pan fo'r pysgod yn codi'n rhydd, ond o dan amodau mwy anodd, mae'n bosibl y bydd angen defnyddio plu llai a sych yn unigol â phlymwyr hir ac ysgafn. Misoedd Gorffennaf ac Awst yw'r misoedd anoddaf ar gyfer pysgota â phlu yngronfa am fod y pysgod yn cilio i'r dŵr dwfn er mwyn osgoi tymheredd uchel y dŵr ar yr wyneb. Ond mae rhai diwrnodau'n gallu bod yn fendigedig ar gyfer pysgota â phlu sych gyda'r pysgod cyn cymryd y plu sych yn ddallMae canol a diwedd y tymor yn adnabyddus am brysurdeb y pysgod ar y wyneb ac o dan y wyneb gyda chlytiau da o bysgod yn codi ar dimau o fyswyr neu Ddiawliaid Bach ychydig o dan yr wyneb ar linellau arnofiol, neu ychydig droedfeddi i lawr gyda llinellau canolradd araf. Mae llawer o bysgod da yn cael eu bachu ar blu sychchodwyr yr adeg yma o'r tymor hefyd, a'r Daddy yw ffefryn mawr llawer ohonynt. Mae'r tymor hwyr yn gallu cynhyrchu pysgod mawr hefyd, a hyd yn oed ambell i frithyll brown ar Muddlers neu Boobies wedi eu taenu ar draws y wyneb yn agos at y lan, yn enwedig os oes awel braf. Mae silod mân y pysgod bras yn aml yn cael eu gwthio i'r ffiniau gan y brithyll a'r draenogiaid i fwydo, ac mae bwrw patrymau silod mân arnofiol ar y rhain wrth eu pysgota'n statig neu trwy blycio yn gallu cynhyrchu canlyniadau annisgwyl.

Lleoliad

Mae hyn yn dibynnu'n helaeth ar gyfeiriad a chryfder y gwynt. Mae'n well gan lawer o bysgotwyr y lan bysgota o'r lan ddwyreiniol, a bae Bill Smith, am fod dyfnder y dŵr yn amrywio yn yr ardaloedd hyn, ac am eu bod yn gymharol hawdd eu cyrraedd ar gyfer eu holl anghenion pysgota. Mae'n well gan eraill y lan Ogleddol sy'n fwy tawel a bas. Am fod y gronfa'n cael ei stocio'n wythnosol mae yna stoc dda o bysgod bob amser, ac mae'r rhain i'w cael yn aml lle mae'r gwynt yn chwythu i'r lan. Mae'r pysgod brodorol yn tueddu i fwydo yn nannedd y gwynt, ac maent yn aml yn cronni yn y mannau mwy cysgodol gan fwydo ar y pryfed sy'n cael eu chwythu i'r dŵr o'r coed cyfagos ac ati.

Mae'r pysgotwyr o gychod yn tueddu i ffafrio ardaloedd tebyg, ond mae'r llif ar hyd banc y dwyrain neu'r lan ogleddol yn weddol gynhyrchiol fel rheol. Mae'r llif o'r lan ogleddol i bwynt Pettingale (neu i'r ffordd arall yn dibynnu ar y gwynt) y naill ochr i'r llall i'r cewyll pysgod yn boblogaidd dros ben. Ni chaniateir pysgota o fewn y bwiau marcio o gwmpas y cewyll oherwydd y rhaffau arnofiol a'r rhwydi o dan wyneb y dŵr. Nid oes unrhyw bysgod yn cael ei magu ar y safle erbyn hyn, ac rydyn ni'n aros i gael gwared ar y cewyll. Am nad oes unrhyw bysgod yn y cewyll, nid yw'r pysgod yn nofio o dan y cewyll mwyach gan ddisgwyl i fwyd syrthio o danrhwydi! O fis Mai ymlaen, gall llif i lawr canol y gronfa ddarparu nifer dda o bysgod, ac mae'r rhain yn dueddol o fod yn bysgod preswyl, am fod yn y pysgod stoc yn tueddu i fynd am y cyrion

Os oes unrhyw amheuaeth, gofynnwch i'r Gofalwyr ble mae pobl wedi bod yn llwyddiannus wrth ddal pysgod yn ddiweddar, a byddan nhw'n eich pwyntio i'r cyfeiriad iawn bob tro. Mater i chi yw dewis dilyn eu cyngor neu ddewis pysgota mewn ardal arall

Trwyddedau 

Ar gael o swyddfa'r Gofalwyr ar y safle 

Cyfleusterau i Bobl Anabl 

Mae mynediad hwylus i'r tai bach wrth y pontynau ac ym maes parcio'r gogledd rhif 1, ac mae'r rhain yn addas i bobl anabl. Mae cwch arbennig ar gael i bysgotwyr sy'n defnyddio cadair olwyn ei fenthyg am ddim. Nid yw'r glannau'n addas iawn i bobl ag anableddau oherwydd lefelau newidiol y dŵr, a'r pellter o'r meysydd parcio

Y Tymor

1 Maw - 31 Hyd (seithliw)

20 Maw - 17 Hyd (brown)

Amserau Pysgota Dyddiol:

Pysgota o'r lan o 8.00am

Pysgota o gychod o 9.00am 

Nodir yr amserau cau ar y safle.

Pysgota gyda Dŵr Cymru

Mae Dŵr Cymru'n berchen ar 91 o gronfeydd, sy'n amrywio o ran eu maint o 2 erw i 1,026 erw, ac mae'n rheoli'r grŵp mwyaf o bysgodfeydd brithyll dŵr llonydd ym Mhrydain. Mae bron pob un o'r prif gronfeydd dŵr yn agored i bysgotwyr. Mae rhai o'n pysgodfeydd yn cael eu prydlesu neu eu trwyddedu ar gyfer clybiau a chymdeithasau pysgota; mae angen trwydded ar wahân ar gyfer y pysgodfeydd hynny.

Cewch lawrlwytho ein Canlllaw i Bysgota yng Nghronfeydd Cymru yma